Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Projeler Destek Birimi

Stratejik Ortaklıklar

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK ALANLARINDAKİ STRATEJİK ORTAKLIKLAR

STRATEJİK ORTAKLIĞIN AMAÇLARI NELERDİR? 


Stratejik Ortaklıklar yenilikçi deneyimlerin kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal seviyede veya Avrupa seviyesinde
geliştirilmesi, transferi ve/veya uygulanmasını aşağıdaki amaçlarla destekler:
** Yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını destekleyerek eğitim, öğretim
ve gençlik çalışmasında öğrenme arzının kalite ve uygunluğunu artırmak;
** Başta girişimcilik, dil ve dijital beceriler olmak üzere temel beceriler ve çapraz beceriler de dâhil, anahtar
yeterliliklerin sağlanması ve değerlendirilmesini teşvik etmek; 
** Sağlanan öğrenimin ve yetkinliklerin iş gücü piyasasına uyumunu artırmak ve eğitim, öğretim veya gençlik
alanlarının çalışma dünyası ile bağlarını güçlendirmek;
** Kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarını, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve eleştirel düşünmeyi, Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinin (BİT) stratejik kullanımını, açık eğitim kaynaklarını, açık ve esnek öğrenmeyi, sanal hareketliliği
ve diğer yenilikçi öğrenme yöntemlerini destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi
deneyimlerin başlatılmasını teşvik etmek;
** Yapılandırılmış bölgeler arası ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek: eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının niteliksel
gelişiminde yerel ve bölgesel kamu yetkililerinin bağlılığını güçlendirmek;
** Yeni pedagojiler, BİT tabanlı metodolojiler ve Açık Eğitim Kaynakları da dahil olmak üzere, başlangıç eğitimi ile
sürekli eğitimin kalitesi ve kapsamını yenilemek ve artırmak suretiyle eğitim, öğretim ve gençlik çalışması
alanlarında çalışan veya faal olan kişilerin mesleki gelişimini teşvik etmek;
** Özellikle stratejik gelişim, kurumsal yönetim, liderlik, öğrenim sağlama kalitesi, uluslararasılaşma, eşitlik ve
içerme, özel gruplar için niteliksel ve hedef faaliyetler kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik çalışması
alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların kapasitelerini iyileştirmek;
** Herkesin kaliteli öğrenmeden faydalanmasına izin vermek için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında eşitliği ve
içermeyi geliştirmek ve toplumda dezavantajlı konumda olan grupların dışlanmasına engel olup katılımlarını
teşvik etmek;
** Aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş yaratılmasını (sosyal girişimcilik de dahil) geliştirmek için eğitim
alanında girişimciliği teşvik etmek, bireylerin geleceğe yönelik öğrenme ve kariyer hedeflerini kişisel ve mesleki
gelişimleri ile uyumlu bir şekilde desteklemek;
** Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği
artırmak;
** Yeterliliklerin tanınması, doğrulanması ve şeffaflığına ilişkin Avrupa referans araçlarının kullanılması aracılığıyla
örgün/yaygın eğitim ve öğretimin farklı seviyeleri ve türleri arasında öğrenicilerin geçişini kolaylaştırmak.

Bu hedeflere aşağıdaki projeler aracılığıyla ulaşılacaktır:
** Özel bir alanın (yüksek öğretim, mesleki eğitim ve öğretim, okul eğitimi, yetişkin eğitimi, gençlik) politika
hedeflerine, sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelen veya
** Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının birkaçı ile ilgili politika hedeflerine, sorunlara ve ihtiyaçlara yönelen.
Ayrıca, Komisyon tarafından uyarlanmış yıllık Çalışma Programına uygun olarak aşağıdaki hususları amaçlayan
Stratejik Ortaklıklara öncelik verilecektir:
** Eğitim, öğretim ve gençlik çalışmasında çapraz becerilerin değerlendirilmesini ve uygulamaya yönelik girişimcilik
deneyimlerinin başlatılmasını teşvik etmek;
** Personelin ve gençlik çalışanlarının BİT metodolojileri konusundaki mesleki gelişimini destekleyen ve çeşitli
Avrupa dillerinde Açık Eğitim Kaynaklarının üretilip kabul edilmesini teşvik etmek;
** Yaygın ve sargın eğitimin doğrulanmasını ve örgün eğitim yolları ile geçişlerini kolaylaştırmak;
** Bu Rehberin B Bölümünün “Eğitim ve Öğretim” ve “Gençlik” başlıklı giriş bölümlerinde açıklanan önceliklerini
takip etmek. 

STRATEJİK ORTAKLIK NEDİR?
Stratejik Ortaklıklar yüksek kaliteli eğitim, öğretim ve gençlik çalışması, kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik
getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren
kurum/kuruluşlara ve farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olan işletmelere, kamusal otoritelere ve sivil toplum
kurum/kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunmaktadır. Teklif, bu faaliyetlerin proje için açıklanan hedeflere
ulaşmanın en uygun yolu olduğunu ortaya koyduğu sürece, Erasmus+ Stratejik Ortaklıkların uygulayabileceği
faaliyetler açısından büyük bir esneklik sunmaktadır.

STRATEJİK ORTAKLIKTA DESTEKLENEN FAALİYETLER NELERDİR? 

Bir proje döngüsü içerisinde Stratejik Ortaklıklar tipik olarak geniş bir faaliyet aralığında gerçekleşebilir, örneğin:

** Deneyim paylaşımı yapmak amacıyla kurum/kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendiren faaliyetler
** Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi deneyimlerin geliştirilmesini, denenmesi ve/veya uygulanmasını
teşvik eden faaliyetler
** Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin Avrupa araçları ile uyumlu
bir şekilde tanınması ve doğrulanmasını kolaylaştıran faaliyetler.
** Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel kalkınma eylemlerine
entegre edilmesini desteklemeye yönelik Bölgesel otoriteler arası işbirliği faaliyetleri
** Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği (sosyal girişimcilik de dahil) teşvik etmek için, girişimci zihniyeti ve
becerileri destekleyen ulus ötesi girişimler

Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma değer sağladıkları sürece, Stratejik Ortaklıklar bireylerin de öğretim,
eğitim alma veya öğrenme faaliyetlerini organize edebilir. 

STRATEJİK ORTALIKTA KİMLER YER ALABİLİR? 

Stratejik Ortaklıklar eğitim, öğretim, gençlik alanlarında veya diğer sosyo-ekonomik sektörlerde faal olan her tür
kurum/kuruluşa ve farklı alanlarda çapraz olan faaliyetler yürüten kurum/kuruluşlara açıktır (örneğin yerel ve bölgesel
otoriteler, tanıma ve doğrulama merkezleri, ticaret odaları, ticari kurum/kuruluşlar, rehberlik merkezleri, kültürel
kurum/kuruluşlar). Projenin hedefine bağlı olarak, ortaklarının farklı tecrübelerinden, profillerinden ve kendilerine has
uzmanlıklarından faydalanmak ve ilgili ve yüksek kaliteli proje sonuçları üretmek amacıyla Stratejik Ortaklıklar en
uygun ve çeşitli ortaklar yelpazesini içermelidir.
Genel bir kural olarak, Stratejik Ortaklıklar Program Ülkelerinde yerleşik kurum/kuruluşlar arasında işbirliğini
hedeflemektedir. Ancak, Ortak Ülkelerden gelen kurum/kuruluşlar, katılımları projeye önemli bir katma değer
getirdiği takdirde Stratejik Ortaklıklarda ortak sıfatıyla yer alabilirler (başvuru sahibi sıfatıyla değil).