Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Uluslararası Projeler Destek Birimi

Stratejik Ortaklıklar

Stratejik Ortaklık Nedir? 

Stratejik Ortaklıklar yüksek kaliteli eğitim, öğretim ve gençlik çalışması, kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlara ve farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olan işletmelere, kamusal otoritelere ve sivil toplum kurum/kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunmaktadır. Teklif, bu faaliyetlerin proje için açıklanan hedeflere ulaşmanın en uygun yolu olduğunu ortaya koyduğu sürece, Erasmus+ Stratejik Ortaklıkların uygulayabileceği faaliyetler açısından büyük bir esneklik sunmaktadır. 

Stratejik Ortaklığın  Amaçları Nelerdir? 

Stratejik Ortaklıklar yenilikçi deneyimlerin kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal seviyede veya Avrupa seviyesinde
geliştirilmesi, transferi ve/veya uygulanmasını aşağıdaki amaçlarla destekler:

 • Yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik çalışmasında öğrenme arzının kalite ve uygunluğunu artırmak;
 • Başta girişimcilik, dil ve dijital beceriler olmak üzere temel beceriler ve çapraz beceriler de dâhil, anahtar yeterliliklerin sağlanması ve değerlendirilmesini teşvik etmek; 
 • Sağlanan öğrenimin ve yetkinliklerin iş gücü piyasasına uyumunu artırmak ve eğitim, öğretim veya gençlik alanlarının çalışma dünyası ile bağlarını güçlendirmek;
 • Kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarını, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve eleştirel düşünmeyi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) stratejik kullanımını, açık eğitim kaynaklarını, açık ve esnek öğrenmeyi, sanal hareketliliği ve diğer yenilikçi öğrenme yöntemlerini destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi deneyimlerin başlatılmasını teşvik etmek;
 • Yapılandırılmış bölgeler arası ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek: eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının niteliksel gelişiminde yerel ve bölgesel kamu yetkililerinin bağlılığını güçlendirmek;
 • Yeni pedagojiler, BİT tabanlı metodolojiler ve Açık Eğitim Kaynakları da dahil olmak üzere, başlangıç eğitimi ile sürekli eğitimin kalitesi ve kapsamını yenilemek ve artırmak suretiyle eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında çalışan veya faal olan kişilerin mesleki gelişimini teşvik etmek;
 • Özellikle stratejik gelişim, kurumsal yönetim, liderlik, öğrenim sağlama kalitesi, uluslararasılaşma, eşitlik ve içerme, özel gruplar için niteliksel ve hedef faaliyetler kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların kapasitelerini iyileştirmek;
 • Herkesin kaliteli öğrenmeden faydalanmasına izin vermek için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında eşitliği ve içermeyi geliştirmek ve toplumda dezavantajlı konumda olan grupların dışlanmasına engel olup katılımlarını teşvik etmek;
 • Aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş yaratılmasını (sosyal girişimcilik de dahil) geliştirmek için eğitim alanında girişimciliği teşvik etmek, bireylerin geleceğe yönelik öğrenme ve kariyer hedeflerini kişisel ve mesleki gelişimleri ile uyumlu bir şekilde desteklemek;
 •  Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği artırmak;
 • Yeterliliklerin tanınması, doğrulanması ve şeffaflığına ilişkin Avrupa referans araçlarının kullanılması aracılığıyla örgün/yaygın eğitim ve öğretimin farklı seviyeleri ve türleri arasında öğrenicilerin geçişini kolaylaştırmak.
Bu hedeflere aşağıdaki projeler aracılığıyla ulaşılacaktır:
 • Özel bir alanın (yüksek öğretim, mesleki eğitim ve öğretim, okul eğitimi, yetişkin eğitimi, gençlik) politika hedeflerine, sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelen veya
 • Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının birkaçı ile ilgili politika hedeflerine, sorunlara ve ihtiyaçlara yönelen.
Ayrıca, Komisyon tarafından uyarlanmış yıllık Çalışma Programına uygun olarak aşağıdaki hususları amaçlayan
Stratejik Ortaklıklara öncelik verilecektir:
 • Eğitim, öğretim ve gençlik çalışmasında çapraz becerilerin değerlendirilmesini ve uygulamaya yönelik girişimcilik deneyimlerinin başlatılmasını teşvik etmek;
 • Personelin ve gençlik çalışanlarının BİT metodolojileri konusundaki mesleki gelişimini destekleyen ve çeşitli Avrupa dillerinde Açık Eğitim Kaynaklarının üretilip kabul edilmesini teşvik etmek;
 • Yaygın ve sargın eğitimin doğrulanmasını ve örgün eğitim yolları ile geçişlerini kolaylaştırmak;
 • Bu Rehberin B Bölümünün “Eğitim ve Öğretim” ve “Gençlik” başlıklı giriş bölümlerinde açıklanan önceliklerini takip etmek. 


Stratejik Ortaklıkta  Desteklenen Faaliyetler  Nelerdir? 

Bir proje döngüsü içerisinde Stratejik Ortaklıklar tipik olarak geniş bir faaliyet aralığında gerçekleşebilir, örneğin:
 •  Deneyim paylaşımı yapmak amacıyla kurum/kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendiren faaliyetler
 •  Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi deneyimlerin geliştirilmesini, denenmesi ve/veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler
 • Örgün, yaygın ve sargın öğrenme yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin Avrupa araçları ile uyumlu bir şekilde tanınması ve doğrulanmasını kolaylaştıran faaliyetler.
 •  Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve bunların yerel ve bölgesel kalkınma eylemlerine entegre edilmesini desteklemeye yönelik Bölgesel otoriteler arası işbirliği faaliyetleri
 • Aktif vatandaşlığı ve girişimciliği (sosyal girişimcilik de dahil) teşvik etmek için, girişimci zihniyeti ve becerileri destekleyen ulus ötesi girişimler

Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine katma değer sağladıkları sürece, Stratejik Ortaklıklar bireylerin de öğretim,
eğitim alma veya öğrenme faaliyetlerini organize edebilir. 


Stratejik Ortaklıkta Kimler Yer Alabilir? 

Stratejik Ortaklıklar eğitim, öğretim, gençlik alanlarında veya diğer sosyo-ekonomik sektörlerde faal olan her tür
kurum/kuruluşa ve farklı alanlarda çapraz olan faaliyetler yürüten kurum/kuruluşlara açıktır (örneğin yerel ve bölgesel
otoriteler, tanıma ve doğrulama merkezleri, ticaret odaları, ticari kurum/kuruluşlar, rehberlik merkezleri, kültürel
kurum/kuruluşlar). Projenin hedefine bağlı olarak, ortaklarının farklı tecrübelerinden, profillerinden ve kendilerine has
uzmanlıklarından faydalanmak ve ilgili ve yüksek kaliteli proje sonuçları üretmek amacıyla Stratejik Ortaklıklar en
uygun ve çeşitli ortaklar yelpazesini içermelidir.

 
Genel bir kural olarak, Stratejik Ortaklıklar Program Ülkelerinde yerleşik kurum/kuruluşlar arasında işbirliğini
hedeflemektedir. Ancak, Ortak Ülkelerden gelen kurum/kuruluşlar, katılımları projeye önemli bir katma değer
getirdiği takdirde Stratejik Ortaklıklarda ortak sıfatıyla yer alabilirler (başvuru sahibi sıfatıyla değil).